برترین رکورد ها

رتبه رکورد
1 34.72
لمس در ثانیه
2 19.66
لمس در ثانیه
3 19.15
لمس در ثانیه
4 12.69
لمس در ثانیه
5 12.51
لمس در ثانیه
6 12.14
لمس در ثانیه
7 11.19
لمس در ثانیه
8 10.92
لمس در ثانیه
9 10.84
لمس در ثانیه
10 10.77
لمس در ثانیه
11 10.62
لمس در ثانیه
12 10.60
لمس در ثانیه
13 10.31
لمس در ثانیه
14 10.27
لمس در ثانیه
15 10.00
لمس در ثانیه
16 9.87
لمس در ثانیه
17 9.43
لمس در ثانیه
18 9.26
لمس در ثانیه
19 9.00
لمس در ثانیه
20 8.92
لمس در ثانیه
21 8.73
لمس در ثانیه
22 8.65
لمس در ثانیه
23 8.29
لمس در ثانیه
24 8.26
لمس در ثانیه
25 8.25
لمس در ثانیه
26 8.13
لمس در ثانیه
27 7.83
لمس در ثانیه
28 7.59
لمس در ثانیه
29 7.49
لمس در ثانیه
30 7.47
لمس در ثانیه
31 7.44
لمس در ثانیه
32 7.22
لمس در ثانیه
33 7.17
لمس در ثانیه
34 7.11
لمس در ثانیه
35 7.03
لمس در ثانیه
36 7.00
لمس در ثانیه
37 6.86
لمس در ثانیه
38 6.75
لمس در ثانیه
39 6.72
لمس در ثانیه
40 6.68
لمس در ثانیه
41 6.65
لمس در ثانیه
42 6.64
لمس در ثانیه
43 6.61
لمس در ثانیه
44 6.52
لمس در ثانیه
45 6.46
لمس در ثانیه
46 6.43
لمس در ثانیه
47 6.37
لمس در ثانیه
48 6.36
لمس در ثانیه
49 6.33
لمس در ثانیه
50 6.32
لمس در ثانیه